CNC.SKLEP.PL - Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CNC.SKLEP.PL

§1. DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą „cnc.sklep.pl”. Sklep prowadzi sprzedaż przez Internet. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym https://cnc.sklep.pl

Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, to jest: Plot Electronics – Przemysław Szymański z siedzibą w Giżycku, przy ul. Sybiraków 8; NIP 729-24-89-654, REGON 473272114. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej pod adresem:
Plot Electronics, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6
telefonu pod numerami:
+48 570 580 490 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00
poczty elektronicznej pod następującym adresem: biuro@cnc.sklep.pl

Klient – osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. Jeśli klient, korzystając ze
Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest Konsumentem.

Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą. Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Dostawca – należy przez to rozumieć firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”) lub pracowników Sprzedawcy lub inne podmioty
upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”).

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta będą
rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient ma możliwość dokonania rejestracji w systemie Sklepu. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie
zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

Klient zamawia towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i
wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie
przycisku „Zamawiam i płacę przez PayU” lub „Zamawiam i płacę przelewem online (poza PayU) .
Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia
umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu,
listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia zawarcia umowy, pod warunkiem, iż wybrany produkt jest oznaczony jako dostępny w magazynie.
Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w zakładce Wysyłka, z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient-konsument pozostaje wówczas uprawniony do anulowania zamówienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem albo złożenia zamówienia na produkty oznaczone jako realizowane „na zamówienie”, Klient-konsument zostanie niezwłocznie poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).
Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie dostarczona Klientowi wiadomością e-mail na trwałym nośniku.

§4. ODBIÓR TOWARU

W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić, czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych –
pozbawiony rys na powierzchni, ubytków, stłuczeń czy wykruszeń, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy zestaw
zawiera wszystkie niezbędne do zamontowania towaru elementy oraz czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem, tj. właściwy kolor oraz model zamówionego
towaru.
Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej
odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu przesyłki.

§5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
Klient może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub niżej wskazany adres email: reklamacje@cnc.sklep.pl . Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient-konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany
rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Klient – Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient – Konsument może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który jest dostępny pod niniejszym linkiem oraz dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: ul. Sybiraków 8, 11-500 Giżycko. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiadomi Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta – Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.Sprzedawca prosi o dokonywanie zwrotu towaru na poniższy adres: Plot Electronics, ul. Sybiraków 8, 11-500 Giżycko.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii
elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie prawa do odstąpienia od umowy nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. W trosce o bezpieczeństwo, prawidłowość i wygodę dokonywania zakupów, sklep korzysta z plików tekstowych cookies zgodnie z Polityką Cookies.

7. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 5 Regulaminu) Usługobiorca może składać według własnego wyboru: pisemnie na adres: Plot Electronics, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@cnc.sklep.pl; Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej cnc.sklep.pl. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z powodów prawnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu. Klienci zostaną o tym powiadomieni w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienia powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny na drodze negocjacji lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Klient-Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

9. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż: warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: jedna z przeglądarek internetowych Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich treści. Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Plot Electronics dba o prawo użytkowników serwisu do prywatności, przywiązując szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników serwisu. Przeglądając ofertę sklepu: cnc.sklep.pl, szukając informacji bądź zamawiając towar na stronie cnc.sklep.pl, jednocześnie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Plot Electronics jako właściciel sklepu cnc.sklep.pl, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników sklepu cnc.sklep.pl Rejestracja w sklepie cnc.sklep.pl jest konieczna do dokonania zakupów. Dane osobowe, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, to między innymi: imię i nazwisko, login i hasło, niezbędne do składania zamówień na cnc.sklep.pl. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu rejestracyjnym należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Plot Electronics. Przez przetwarzanie danych osobowych, rozumiemy wykorzystywanie ich wyłącznie w celu dokonania realizacji zamówienia tj. wystawienie listu przewozowego, wysłanie faktury za towar, kontakt w celu informacji o przesyłce. Użytkownik składający zamówienie w sklepie cnc.sklep.pl który wcześniej nie dokonał rejestracji, musi wypełnić formularz z danymi dotyczącymi wysyłki towaru. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania podanych danych. Jest to możliwe poprzez kontakt z operatorem sklepu lub bezpośrednio na stronie cnc.sklep.pl przez formularz edycji danych użytkownika (w przypadku użytkowników posiadających swoje konto – tzn. login i hasło). Każdy użytkownik, który założył konto w sklepie cnc.sklep.pl może skorzystać z możliwości usunięcia konta w dowolnie wybranym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych. Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego konta. Klient będzie musiał ponownie je założyć oraz podać wszystkie dane.

Sklep internetowy cnc.sklep.pl jest zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie oraz sprzęt wzorem najlepszych światowych rozwiązań. Zabezpiecza to przed przeniknięciem zawartych na naszych stronach danych do osób trzecich. Przed dokonaniem transakcji zakupu towaru w sklepie cnc.sklep.pl, zostaniesz zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące wyboru formy płatności. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? Dane zebrane o Kliencie w żadnym wypadku nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Dane uzyskane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. Dane Klienta mogą być przekazane firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki. Automatyczne zbieranie danych (IP komputera) może posłużyć do analizy zachowań użytkowników na stronie cnc.sklep.pl, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron www. Powyższe dane zbierane są automatycznie o każdym z użytkowników strony. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W sytuacji naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości Jeśli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny. Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies) Podczas korzystania z naszej strony www możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka służące identyfikacji. Zmiany naszej polityki prywatności Plot Electronics zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej Polityki Prywatności na tej stronie. W sytuacji wspólnego korzystania z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług cnc.sklep.pl, należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować zasobów Klienta lub informacji jego dotyczących. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia znane są tylko firmie Plot Electronics. Gwarantujemy nieujawnianie ich nikomu. Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.