Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN

Regulamin sklepu
internetowego
cnc.sklep.pl

§1. DEFINICJE

 1. Sklep –
  sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą „cnc.sklep.pl”. Sklep prowadzi sprzedaż
  przez Internet. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym  https://cnc.sklep.pl
 2. Sprzedawca
  – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, to
  jest: Plot Electronics – Przemysław Szymański z siedzibą w Giżycku, przy
  ul.Obwodowej 6.NIP 729-24-89-654, REGON 473272114

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za
pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej pod adresem:
  Plot Electronics, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6

   

  1. telefonu pod numerami:
   +48 570 580 490 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00
  1. poczty elektronicznej pod następującym adresem:  biuro@cnc.sklep.pl

 1. Klient
  – osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę
  sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. Jeśli klient, korzystając ze
  Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego
  działalnością gospodarczą lub zawodową, jest Konsumentem.
 2. Regulamin
  – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu
  i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą.
  Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą
  elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na
  odległość za jego pośrednictwem. Klient powinien zapoznać się z treścią
  Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego
  prawa i obowiązki.
 3. Trwały
  nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub
  przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w
  sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas
  odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
  odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 4. Dostawca
  – należy przez to rozumieć firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą
  („Firma Kurierska”) lub pracowników Sprzedawcy lub inne podmioty
  upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy
  transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”).
 5. Dzień
  roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 6. Formularz
  zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
  Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
  Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
  Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Usługa
  elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
  rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 8. Usługobiorca
  – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
  wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
  osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)
  osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub
  zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient,
  przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę
  zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Zamówienia są
  przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni
  powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta będą
  rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient ma możliwość dokonania
  rejestracji w systemie Sklepu. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie
  zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta
  adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 2. Klient
  zamawia towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze
  kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i
  wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient
  musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie
  przycisku „Zamawiam i płacę przez PayU” lub „Zamawiam i płacę przelewem
  online (poza PayU) .
 3. Złożenie
  zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem
  oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku
  potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
 4. Po
  złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia
  umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną
  przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu,
  listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o
  udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy,
  podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne
  informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient
  powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja
  zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 5 dni roboczych od
  dnia wysłania potwierdzenia zawarcia umowy, pod warunkiem, iż wybrany
  produkt jest oznaczony jako dostępny w magazynie.
 2. Koszt
  dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w zakładce Wysyłka.
  z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych
  towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy
  dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym
  zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na
  trwałym nośniku.
 3. W
  przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie
  poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu
  dostawy. Klient-konsument pozostaje wówczas uprawniony do anulowania
  zamówienia.
 4. W
  przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem albo
  złożenia zamówienia na produkty oznaczone jako realizowane „na
  zamówienie”, Klient-konsument zostanie niezwłocznie poinformowany bez
  potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie
  jego realizacji (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja
  zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w
  całości).
 5. Klient
  powinien dokonać płatności niezwłocznie – nie później jednak niż w
  terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 6. Do
  każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument
  potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w
  formie elektronicznej, która zostanie dostarczona Klientowi wiadomością
  e-mail na trwałym nośniku.

4. ODBIÓR TOWARU

 1. W razie
  przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika
  Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy
  przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika
  powinien sprawdzić, czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych –
  pozbawiony rys na powierzchni, ubytków, stłuczeń czy wykruszeń, które
  mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy zestaw
  zawiera wszystkie niezbędne do zamontowania towaru elementy oraz czy jest
  zgodny ze złożonym zamówieniem, tj. właściwy kolor oraz model zamówionego
  towaru.
 2. Jeżeli
  Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
  towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej
  odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu
  przesyłki.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD
UMOWY

 1. Wszystkie
  produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od
  wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca
  ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Klient
  może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub niżej
  wskazany adres email: reklamacje@cnc.sklep.pl . Zaleca się, aby w
  zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak
  również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie.
 3. Jeżeli
  rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez
  nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od
  wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz
  była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
  uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
  wady. Klient-konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany
  rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
  umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy
  wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
  pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób
  zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
  wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości
  rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest
  nieistotna.
 4. Klient
  – Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania
  przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w
  posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
  inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane
  osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,
  partii lub części.
 5. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy Klient – Konsument może złożyć przy pomocy
  formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta, który jest dostępny pod niniejszym linkiem oraz
  dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na
  trwałym nośniku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć
  także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej
  wyżej treści na adres: ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko. Sprzedawca
  niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiadomi
  Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej
  informacji pisemnej lub e-mail.
 6. W razie
  odstąpienia od umowy przez Klienta – Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie –
  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Klienta o odstąpieniu od umowy – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez
  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca
  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne
  rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za
  pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
  od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
  Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli
  Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
  do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient
  ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie
  koszty zwrotu towaru.Sprzedawca prosi o dokonywanie zwrotu towaru na
  poniższy adres: Plot Electronics, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko.
 10. Klient
  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Jeżeli
  Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania
  niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii
  elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
  odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
  spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
  wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
  obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Prawo
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
  odniesieniu do umów:

   

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
   wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
   że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
   umowy;
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
   którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
   upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
   wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
   zindywidualizowanych potrzeb;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
   lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
   ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
   otwarte po dostarczeniu;
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
   względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
   uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
   dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
   którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
   celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
   dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
   rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
   prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
   dodatkowych usług lub rzeczy;
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
   programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
   zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
   prenumeratę;
  1. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
   mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
   z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
   w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
   jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
   upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
   przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Postanowienia
  niniejszego paragrafu w zakresie prawa do odstąpienia od umowy nie stosuje
  się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
  Cywilnego.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Struktura
  Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać
  bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
 2. W
  trosce o bezpieczeństwo, prawidłowość i wygodę dokonywania zakupów, sklep
  korzysta z plików tekstowych cookies zgodnie z Polityką Cookies.

7. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza
Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu
do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu
Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta
następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y,
ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług
Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem
Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w §
5 Regulaminu) Usługobiorca może składać według własnego wyboru:

 • pisemnie
  na adres: Plot Electronics, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
 • w
  formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  reklamacje@ cnc.sklep.pl;

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie
reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej złożenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin
  jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy
  sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z
  potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym
  nośniku.
 2. Sprzedawca
  nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w
  sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści
  Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej cnc.sklep.pl
  Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z powodów prawnych lub technicznych
  dotyczących funkcjonowania Sklepu. Klienci zostaną o tym powiadomieniu w
  komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście)
  dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed
  wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową
  treścią Regulaminu.
 3. Wszelkie
  spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w
  przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym
  do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Postanowienia
  powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z
  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – gdzie wszelkie spory między
  Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny na drodze negocjacji lub w
  obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku niemożności
  ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub
  innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie
  ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Właściwość Sądu
  określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w
  Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klient-Konsument
  ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod
  rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź
  skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności
  Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich
  działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
  wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika
  Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak:
  Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne
  zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i
  organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym
  podmiotem.

9. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ
DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zgodnie
  z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki
  informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach
  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż:

   

  1. warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: jedna z
   przeglądarek internetowych Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera
   11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript,
   akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co
   najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla minimalnej
   rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
  1. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem
   komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich
   treści.
 2. Sprzedawca
  informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek
  informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre
  obyczaje, jest zakazane.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Plot
Electronics dba o prawo użytkowników serwisu do prywatności, przywiązując
szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki
odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób
trzecich w prywatność użytkowników serwisu. Przeglądając ofertę sklepu: cnc.sklep.pl, szukając
informacji bądź zamawiając towar na stronie cnc.sklep.pl, jednocześnie akceptujesz zasady
zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Plot
Electronics jako właściciel sklepu cnc.sklep.pl, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie
sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy
adresowych klientów/użytkowników sklepu cnc.sklep.pl 

Rejestracja w sklepie cnc.sklep.pl   jest konieczna do dokonania zakupów. Dane
osobowe, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, to między innymi: imię
i nazwisko, login i hasło, niezbędne do składania zamówień na cnc.sklep.pl.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu
rejestracyjnym należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla celów Plot Electronics. Przez przetwarzanie danych osobowych, rozumiemy
wykorzystywanie ich wyłącznie w celu dokonania realizacji zamówienia tj.
wystawienie listu przewozowego, wysłanie faktury za towar, kontakt w celu
informacji o przesyłce. Użytkownik składający zamówienie w sklepie cnc.sklep.pl który wcześniej nie dokonał
rejestracji, musi wypełnić formularz z danymi dotyczącymi wysyłki towaru. Każdy
użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania podanych danych. Jest to możliwe
poprzez kontakt z operatorem sklepu lub bezpośrednio na stronie cnc.sklep.pl przez formularz edycji danych
użytkownika (w przypadku użytkowników posiadających swoje konto – tzn. login i
hasło). Każdy użytkownik, który
założył konto w sklepie cnc.sklep.pl  może skorzystać z możliwości usunięcia konta
w dowolnie wybranym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po
zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z
adresem e-mail znajdującym się w bazie danych. Nie ma możliwości odtworzenia
usuniętego konta. Klient będzie musiał ponownie je założyć oraz podać wszystkie
dane. 

Sklep internetowy cnc.sklep.pl jest zbudowany w oparciu o
najnowocześniejsze oprogramowanie oraz sprzęt wzorem najlepszych światowych
rozwiązań. Zabezpiecza to przed przeniknięciem zawartych na naszych stronach
danych do osób trzecich.

Przed dokonaniem transakcji zakupu
towaru w sklepie cnc.sklep.pl, zostaniesz
zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane
dotyczące wyboru formy płatności .  

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje
dane?

Dane zebrane
o Kliencie w żadnym wypadku nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Dane uzyskane
podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji
transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. Dane Klienta
mogą być przekazane firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
Automatyczne zbieranie danych (IP komputera) może posłużyć do analizy zachowań
użytkowników na stronie cnc.sklep.pl, zbierania danych demograficznych o
naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron www.
Powyższe dane zbierane są automatycznie o każdym z użytkowników strony. W
przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane
Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. W sytuacji naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia
prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta
organom wymiaru sprawiedliwości Jeśli dokonałeś zakupu towaru, możesz
otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące stanu realizacji zamówienia.
Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

Wykorzystanie ciasteczek (ang.
cookies)
 

Podczas
korzystania z naszej strony www możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka służące
identyfikacji. 

Zmiany naszej polityki prywatności

Plot
Electronics zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez
publikację nowej Polityki Prywatności na tej stronie. 

W sytuacji
wspólnego korzystania z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu
korzystania z usług cnc.sklep.pl,
należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować
zasobów Klienta lub informacji jego dotyczących.
Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia znane są tylko firmie
Plot Electronics. Gwarantujemy nieujawnianie ich nikomu. Ty też zachowaj
ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

REGULAMIN

Regulamin sklepu
internetowego
cnc.sklep.pl

§1. DEFINICJE

 1. Sklep –
  sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą „cnc.sklep.pl”. Sklep prowadzi sprzedaż
  przez Internet. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym  https://cnc.sklep.pl
 2. Sprzedawca
  – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, to
  jest: Plot Electronics – Przemysław Szymański z siedzibą w Giżycku, przy
  ul.Obwodowej 6.NIP 729-24-89-654, REGON 473272114

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za
pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej pod adresem:
  Plot Electronics, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6

  1. telefonu pod numerami:
   +48 570 580 490 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00
  1. poczty elektronicznej pod następującym adresem:  biuro@cnc.sklep.pl

 1. Klient
  – osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę
  sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. Jeśli klient, korzystając ze
  Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego
  działalnością gospodarczą lub zawodową, jest Konsumentem.
 2. Regulamin
  – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu
  i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą.
  Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą
  elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na
  odległość za jego pośrednictwem. Klient powinien zapoznać się z treścią
  Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego
  prawa i obowiązki.
 3. Trwały
  nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub
  przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w
  sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas
  odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
  odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 4. Dostawca
  – należy przez to rozumieć firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą
  („Firma Kurierska”) lub pracowników Sprzedawcy lub inne podmioty
  upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy
  transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”).
 5. Dzień
  roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 6. Formularz
  zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
  Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
  Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
  Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Usługa
  elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
  rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 8. Usługobiorca
  – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
  wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
  osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)
  osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub
  zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient,
  przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę
  zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Zamówienia są
  przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni
  powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta będą
  rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient ma możliwość dokonania
  rejestracji w systemie Sklepu. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie
  zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta
  adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 2. Klient
  zamawia towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze
  kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i
  wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient
  musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie
  przycisku „Zamawiam i płacę przez PayU” lub „Zamawiam i płacę przelewem
  online (poza PayU) .
 3. Złożenie
  zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem
  oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku
  potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
 4. Po
  złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia
  umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną
  przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu,
  listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o
  udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy,
  podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne
  informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient
  powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja
  zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 5 dni roboczych od
  dnia wysłania potwierdzenia zawarcia umowy, pod warunkiem, iż wybrany
  produkt jest oznaczony jako dostępny w magazynie.
 2. Koszt
  dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w zakładce Wysyłka.
  z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych
  towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy
  dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym
  zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na
  trwałym nośniku.
 3. W
  przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie
  poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu
  dostawy. Klient-konsument pozostaje wówczas uprawniony do anulowania
  zamówienia.
 4. W
  przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem albo
  złożenia zamówienia na produkty oznaczone jako realizowane „na
  zamówienie”, Klient-konsument zostanie niezwłocznie poinformowany bez
  potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie
  jego realizacji (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja
  zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w
  całości).
 5. Klient
  powinien dokonać płatności niezwłocznie – nie później jednak niż w
  terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 6. Do
  każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument
  potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w
  formie elektronicznej, która zostanie dostarczona Klientowi wiadomością
  e-mail na trwałym nośniku.

4. ODBIÓR TOWARU

 1. W razie
  przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika
  Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy
  przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika
  powinien sprawdzić, czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych –
  pozbawiony rys na powierzchni, ubytków, stłuczeń czy wykruszeń, które
  mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy zestaw
  zawiera wszystkie niezbędne do zamontowania towaru elementy oraz czy jest
  zgodny ze złożonym zamówieniem, tj. właściwy kolor oraz model zamówionego
  towaru.
 2. Jeżeli
  Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
  towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej
  odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu
  przesyłki.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD
UMOWY

 1. Wszystkie
  produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od
  wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca
  ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Klient
  może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub niżej
  wskazany adres email: reklamacje@cnc.sklep.pl . Zaleca się, aby w
  zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak
  również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie.
 3. Jeżeli
  rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez
  nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od
  wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz
  była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
  uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
  wady. Klient-konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany
  rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
  umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy
  wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
  pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób
  zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
  wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości
  rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest
  nieistotna.
 4. Klient
  – Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania
  przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w
  posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
  inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane
  osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,
  partii lub części.
 5. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy Klient – Konsument może złożyć przy pomocy
  formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta, który jest dostępny pod niniejszym linkiem oraz
  dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na
  trwałym nośniku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć
  także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej
  wyżej treści na adres: ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko. Sprzedawca
  niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiadomi
  Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej
  informacji pisemnej lub e-mail.
 6. W razie
  odstąpienia od umowy przez Klienta – Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie –
  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Klienta o odstąpieniu od umowy – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez
  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca
  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne
  rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za
  pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
  od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
  Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli
  Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
  do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient
  ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie
  koszty zwrotu towaru.Sprzedawca prosi o dokonywanie zwrotu towaru na
  poniższy adres: Plot Electronics, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko.
 10. Klient
  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Jeżeli
  Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania
  niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii
  elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
  odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
  spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
  wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
  obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Prawo
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
  odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
   wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
   że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
   umowy;
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
   którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
   upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
   wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
   zindywidualizowanych potrzeb;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
   lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
   ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
   otwarte po dostarczeniu;
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
   względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
   uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
   dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
   którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
   celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
   dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
   rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
   prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
   dodatkowych usług lub rzeczy;
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
   programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
   zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
   prenumeratę;
  1. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
   mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
   z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
   w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
   jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
   upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
   przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Postanowienia
  niniejszego paragrafu w zakresie prawa do odstąpienia od umowy nie stosuje
  się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
  Cywilnego.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Struktura
  Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać
  bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
 2. W
  trosce o bezpieczeństwo, prawidłowość i wygodę dokonywania zakupów, sklep
  korzysta z plików tekstowych cookies zgodnie z Polityką Cookies.

7. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza
Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu
do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu
Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta
następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y,
ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług
Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem
Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w §
5 Regulaminu) Usługobiorca może składać według własnego wyboru:

 • pisemnie
  na adres: Plot Electronics, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
 • w
  formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  reklamacje@ cnc.sklep.pl;

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie
reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej złożenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin
  jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy
  sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z
  potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym
  nośniku.
 2. Sprzedawca
  nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w
  sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści
  Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej cnc.sklep.pl
  Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z powodów prawnych lub technicznych
  dotyczących funkcjonowania Sklepu. Klienci zostaną o tym powiadomieniu w
  komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście)
  dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed
  wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową
  treścią Regulaminu.
 3. Wszelkie
  spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w
  przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym
  do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Postanowienia
  powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z
  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – gdzie wszelkie spory między
  Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny na drodze negocjacji lub w
  obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku niemożności
  ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub
  innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie
  ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Właściwość Sądu
  określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w
  Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klient-Konsument
  ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod
  rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź
  skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności
  Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich
  działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
  wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika
  Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak:
  Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne
  zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i
  organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym
  podmiotem.

9. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ
DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zgodnie
  z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki
  informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach
  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż:

  1. warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: jedna z
   przeglądarek internetowych Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera
   11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript,
   akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co
   najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla minimalnej
   rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
  1. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem
   komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich
   treści.
 2. Sprzedawca
  informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek
  informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre
  obyczaje, jest zakazane.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Plot
Electronics dba o prawo użytkowników serwisu do prywatności, przywiązując
szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki
odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób
trzecich w prywatność użytkowników serwisu. Przeglądając ofertę sklepu: cnc.sklep.pl, szukając
informacji bądź zamawiając towar na stronie cnc.sklep.pl, jednocześnie akceptujesz zasady
zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Plot
Electronics jako właściciel sklepu cnc.sklep.pl, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie
sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy
adresowych klientów/użytkowników sklepu cnc.sklep.pl 

Rejestracja w sklepie cnc.sklep.pl   jest konieczna do dokonania zakupów. Dane
osobowe, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, to między innymi: imię
i nazwisko, login i hasło, niezbędne do składania zamówień na cnc.sklep.pl.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu
rejestracyjnym należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla celów Plot Electronics. Przez przetwarzanie danych osobowych, rozumiemy
wykorzystywanie ich wyłącznie w celu dokonania realizacji zamówienia tj.
wystawienie listu przewozowego, wysłanie faktury za towar, kontakt w celu
informacji o przesyłce. Użytkownik składający zamówienie w sklepie cnc.sklep.pl który wcześniej nie dokonał
rejestracji, musi wypełnić formularz z danymi dotyczącymi wysyłki towaru. Każdy
użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania podanych danych. Jest to możliwe
poprzez kontakt z operatorem sklepu lub bezpośrednio na stronie cnc.sklep.pl przez formularz edycji danych
użytkownika (w przypadku użytkowników posiadających swoje konto – tzn. login i
hasło). Każdy użytkownik, który
założył konto w sklepie cnc.sklep.pl  może skorzystać z możliwości usunięcia konta
w dowolnie wybranym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po
zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z
adresem e-mail znajdującym się w bazie danych. Nie ma możliwości odtworzenia
usuniętego konta. Klient będzie musiał ponownie je założyć oraz podać wszystkie
dane. 

Sklep internetowy cnc.sklep.pl jest zbudowany w oparciu o
najnowocześniejsze oprogramowanie oraz sprzęt wzorem najlepszych światowych
rozwiązań. Zabezpiecza to przed przeniknięciem zawartych na naszych stronach
danych do osób trzecich.

Przed dokonaniem transakcji zakupu
towaru w sklepie cnc.sklep.pl, zostaniesz
zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane
dotyczące wyboru formy płatności .  

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje
dane?

Dane zebrane
o Kliencie w żadnym wypadku nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Dane uzyskane
podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji
transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. Dane Klienta
mogą być przekazane firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
Automatyczne zbieranie danych (IP komputera) może posłużyć do analizy zachowań
użytkowników na stronie cnc.sklep.pl, zbierania danych demograficznych o
naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron www.
Powyższe dane zbierane są automatycznie o każdym z użytkowników strony. W
przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane
Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. W sytuacji naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia
prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta
organom wymiaru sprawiedliwości Jeśli dokonałeś zakupu towaru, możesz
otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące stanu realizacji zamówienia.
Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

Wykorzystanie ciasteczek (ang.
cookies)
 

Podczas
korzystania z naszej strony www możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka służące
identyfikacji. 

Zmiany naszej polityki prywatności

Plot
Electronics zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez
publikację nowej Polityki Prywatności na tej stronie. 

W sytuacji
wspólnego korzystania z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu
korzystania z usług cnc.sklep.pl,
należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować
zasobów Klienta lub informacji jego dotyczących.
Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia znane są tylko firmie
Plot Electronics. Gwarantujemy nieujawnianie ich nikomu. Ty też zachowaj
ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.